<< Zpět

Výbava kola

Povinná výbava kola: rozšířeno 20.11.2002

   Podle vyhlášky o vybavení kol č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb, která je nyní nejčerstvěji v platnosti. To nejdůležitější: Světelná výbava jizdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb. Z toho vyplývá, že za světla kolo svítit nemusí ani "v období mimo část kalendářního roku, pro kterou je stanoven letní čas podle zvláštního právního předpisu". Světlomet s bíle svítícím světlem může nahradit bílá blikačka pouze, pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena.

   Světlomet musí být seřízen aby referenční osa svět. toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a seřízení se nesmí samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit. Červená blikačka může nahradit zadní červené světlo - podmínky pro umístění jako pro zadní červenou odrazku, může být kombinovaná se zadní odrazkou červené barvy. Zdrojem el. proudu může být zdroj, na který vydrží svítit světlo minimálně po dobu 1,5 hod.

   Zadní odrazku múže nahradit odrazný materiál obdobných vlatností (min 2000 mm² a vepsaný čtyřúhelník s jednou stranou min. 40 mm) v podélné střední rovině jízdního kola nebo vlevo co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky. Činná plocha musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +-15% a kolmá k podélné střední rovině j.k. s tol. ±5%. Odraz. materiály mohou být i na oděvu a obuvi cyklisty. Přední bílá odrazka může být rovněž nahrazena odrazovým materiálem obdobných vlastností, odrazka v podélně střední rovině nad povrchem pneumatiky před. kola u stojícího kola. Plocha nesmí být méně než 2000 mm² a vepsaný čtyřúhelník s jednou stranou nejméně 40 mm, činná plocha musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ±15%. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5%. Mohou ji nahradit i odrazové materiály na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky na obou stranách šlapátek mohou být nahrazeny světlem odrážejícími materály na obuvi nebo v její blízkosti.

   Na paprscích předního a zadního kola nejméně jednou boční oranžovou odrazkou na každé straně kola ne menší než 2000 mm² s vepsaným čtyřúhelníkem s jednou stranou nejméně 20 mm, mohou bý nahrazeny odrazovými materiály na bocích kol nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

   Další - je zde uvedeno zakončení brzdových pák, konce řídítek, zakřivení upnutí nábojů kol, uchycení dětské sedačky. Nová kola od 1. 1. 2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu čitelné výr. číslo nebo zařízení je nahrazující (např. elektronické pevně spojené s rámem kola) a pokud není kolo vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti musí být v návodu k obsluze uvedeno že není způsobilé k silničnímu provozu za snížené viditelnosti. Dále jsou zde podmínky pro provoz s pomocným motorkem. Jízdním kolem jsou pro účely vyhlášky i tříkolky, vícekolky, tandemy a koloběžky. Dvě na sobě nezávislé brzdy, jasně znějící zvonek, vpředu světlomet bílé barvy, přední odrazka bílé barvy, zdroj elektrického proudu (musí zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení), vzadu svítilna se zadním obrysovým světlem červené barvy, zadní odrazka červené barvy, účinné blatníky, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol a účinný kryt řetězu.

Co by mělo být ve výbavě kola
Výňatky ze zákona 361/2000 o PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

§ 23
Vjíždění na pozemní komunikaci
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

§ 53
Chůze
(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

§ 57
Jízda na jízdním kole
(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

§ 58
(1) Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu2) a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

(5) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.Cyklisté na přechodech

Chodcem je pouze ten, kdo jízdní kolo vede. Cyklisté se mylně domnívají, že na přechodech pro chodce jsou jim ostatní řidiči (s výjimkou řidičů tramvají) povinni umožnit nerušené a bezpečné přejetí vozovky. „Opak je pravdou.“ říká kpt. PhDr. Dagmar Bartoníková z jihomoravské Policie ČR. „Pokud člověk jede na kole, jsou pro něj závazné povinnosti řidiče uvedené v Zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Podle paragrafu 23 uvedeného zákona musí řidič – a tedy i cyklista – při vjíždění na pozemní komunikaci dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po této komunikaci.“ To platí i při vjíždění ze stezky pro cyklisty, z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. Cyklista jedoucí po pozemní komunikaci musí dávat přednost chodci na přechodu a nesmí ho ohrozit, když odbočuje na komunikaci, kde chodec přechází.<< Zpět


Viz. též
" Lerbyho stránka " o vybavenosti kola

" Právní rozbor " povinnosti svítit na kole ve dne

Zákon 361 ze dne 14.9.2001 " O provozu na pozemních komunikacích "